Archiwizacja, skanowanie, niszczenie dokumentów - Poznań

Polityka prywatności serwisu

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

http://esline.com.pl/

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce prywatności, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w poniżej, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im przez obowiązujące przepisy prawa.
  1. Administrator – ESLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-681), z adresem rejestrowym przy ul. Jerzego Suszki 9, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461575, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.0000,00 PLN, posiadająca numer NIP 9721244323;
  2. Dane – dane osobowe w rozumieniu RODO;
  3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument;
  4. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  5. Strona – strona internetowa Administratora, pod adresem: http://esline.com.pl/
  6. Użytkownik – podmiot, który korzysta ze Strony;
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Strony informacje dotyczące Użytkowników, w tym
 3. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Stronę.
 4. Przeglądanie Strony bez korzystania z jakiejkolwiek usługi, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.
 5. Użytkownicy winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane Użytkowników w zakresie mu przekazanym oraz w zakresie logów i plików cookies.
 6. Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z dostępnych usług Strony.
 • 2

LOGI STRONY

 1. Administrator może przechowywać informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników w warstwie serwerowej.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. informacje (dalej jako „Informacje-logi”) nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
 4. Informacje-logi są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Informacje-logi mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, jednakże zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.
 5. Zebrane Informacje-logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną.
 6. Informacje-logi nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną oraz siecią.
 • 3

PLIKI COOKIES

 1. Administrator niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na komputerze Użytkownika, podczas przeglądania stron www.
 2. Pliki cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych – co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie Strony oraz jego dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.
 3. Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.
 4. Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Administratora.
 5. Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Strony; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Strony; c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń;
 • 4

DANE OSOBOWE

Administrator, uprzejmie informuje, iż:

 1. Dane osobowe podane przy kontakcie z Administratorem (telefonicznie, mailowo bądź pisemnie) są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) oraz f) i zgodnie z treścią RODO.
 2. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: odpowiadaniem przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników, bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr; w celach związanych z przetwarzaniem danych przed zawarciem umowy; wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako administratora Danych tj. w celach marketingowych
 3. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich Danych, w tym żądania kopii Danych,
  2. sprostowania nieprawidłowych Danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych Danych,
  3. usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku z przetwarzaniem Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
  4. ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
   • osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której Dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której Dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą.
  5. przenoszenia Danych, jeżeli:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  6. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: informatyczne, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, zarządzania tożsamością, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz przechowywania danych.
 5. O ile przepisy prawa obowiązującego nie zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych, Dane będą przechowywane do czasu niezbędnego do odpowiedzi na Państwa pytania lub dokonania zawnioskowanych przez Państwo czynności.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa.
 7. Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach marketingowych, czego skutkiem będzie [***].
 8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.
 9. Podanie Danych ma charakter dobrowolny, jednak stanowi warunek otrzymania odpowiedzi lub realizacji zawnioskowanych czynności.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż w każdym momencie mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych do celów marketingu bezpośredniego.

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona kierowana jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Strony (w drodze wyjątku).
 2. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Strony przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury Strony – podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub ze Strony przy wykorzystaniu sieci.
 3. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym Danych przesyłanych do lub ze Strony.
 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa polskiego.
 5. W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności w tym ochrony Danych prosimy o kontakt z ESline Sp z o.o, ul. Jerzego Suszki 9, 60 – 681 Poznań, nr tel. 61 639 54 45, adres email: biuro@esline.compl.
Bonusum bonusum.com betting sites offering trial bonuses deneme bonusu
Free Porn
Cialis
Cialis Fiyat
Free Porn
Cialis
Cialis Fiyat
Skip to content